Rodzinny wyjazd nad morze? Przygotuj się do drogi

Przygotowaliśmy dla Was kilka podpowiedzi, które ułatwią wakacyjny wyjazd. Korzystajcie! :)

Zanim wyru­szysz w drogę, sprawdź stan swo­jego pojazdu. Jeżeli zauwa­żysz coś nie­po­ko­ją­cego, udaj się do ser­wisu lub na sta­cję paliw. Moż­liwe, że unik­niesz nie­po­trzeb­nego stresu w cza­sie podróży. A co, jeśli na tra­sie i tak dopad­nie Cię awa­ria? Podejdź do sprawy na chłodno i skup się na roz­wią­za­niu pro­blemu. Dener­wo­wa­nie się nie przy­śpie­szy podróży.

Dłu­gie podróże mogą być męczące zarówno dla kie­rowcy, jak i pasa­że­rów. Gdy pro­gnozy pogody przewidują wyso­kie temperatury, zapla­nuj wyru­sze­nie z domu wcze­snym ran­kiem zanim zacznie się praw­dziwy upał. Po dro­dze ważne są też postoje. Sta­cje łado­wa­nia na Niebieskim Szlaku roz­miesz­czone są w odle­gło­ściach, które uła­twiają odpo­czy­nek.

Pamiętaj, by przed roz­po­czę­ciem podróży zaopa­trzyć wszyst­kich uczest­ni­ków wycieczki w coś do picia i jedze­nia. To szcze­gól­nie istotne w przy­padku tych naj­młod­szych. Jeżeli wyma­gają spe­cjal­nego menu dobrze przy­go­to­wać je wcze­śniej! Warto również sprawdzić, gdzie na trasie znajdują się miejsca, w których można kupić ciepły posiłek bądź napój – np. w Cafe Punkt na stacjach LOTOS. Możesz to zrobić TUTAJ

Dzieci nudzą się podróżą szybciej od dorosłych. Jeżeli czeka Was dłuż­sza podróż, warto przy­go­to­wać dla nich jakieś roz­rywki. Możesz poczy­tać naj­młod­szym książkę albo poka­zać bajkę korzy­stając z tele­fo­nu­/ta­bletu. Spraw­dzą się też ulu­bione zabawki. Odra­dzamy jed­nak te gra­jące – mogą roz­pra­szać kie­rowcę, a po kilku godzi­nach bar­dzo męczyć innych podróż­ni­ków. W cza­sie przerw świet­nie spraw­dzą się kolo­ro­wanki i różne łami­główki. Zabawki i opo­wie­ści to jed­nak nie to? Impro­wi­zuj – zapy­taj mło­dego podróż­nika, ile zie­lo­nych samo­cho­dów zoba­czy w ciągu 5 minut!

Pozo­staje jesz­cze kwe­stia rze­czy, które warto mieć pod ręką. Zwy­kle zdajemy sobie z tego sprawę dokład­nie w chwili, w któ­rej są nam potrzebne. Chu­s­teczki higie­niczne, pla­stry, nakładki na deskę sede­sową. Co jesz­cze czę­sto przy­daje Ci się w podróży? My pole­camy pamię­tać o dłu­go­pi­sie, kilku mone­tach i nawil­ża­nych ście­recz­kach. Potra­fią ura­to­wać podróż!

Podsumowując:

  1. Sprawdź stan pojazdu przed podróżą
  2. Wyrusz przed największymi upałami
  3. Zaplanuj postoje na posiłek i odpoczynek
  4. Zadbaj o rozrywkę dla najmłodszych
  5. Miej pod ręką przydatne drobiazgi np. plastry

Pozostaje nam życzyć udanej wycieczki!

 

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI

Kontakt

Dla mediów

media@grupalotos.pl

Znajdź nas na Facebooku

Projekt LEM - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Cel projektu: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu poprzez budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.