Porady z Niebieskiego Szlaku: 5 rzeczy, które możesz zrobić czekając na naładowanie samochodu

Podjechałeś na stację ładowania i masz 2 kwadranse wolnego czasu. Jak je wykorzystać? Sprawdź nasze propozycje poniżej.

I. Zjedz coś cie­płego

Na sta­cjach LOTOS znaj­dują się Cafe Punkty, które ofe­rują cie­płe prze­ką­ski. Na wielu z nich możesz spotkać też restauracje SUBWAY. W sam raz, jeżeli dzień jest chłodny lub po pro­stu zgłod­nia­łeś. A jeśli nie masz ochoty na hot-dogi, kanapki, ani zapie­kanki? Na pół­kach znaj­dziesz sze­roki wybór innych pro­duk­tów. Co powiesz na ulu­bio­nego bato­nika albo napój?

II. Zrób zakupy

Szu­kasz naj­now­szego numeru ulu­bio­nego maga­zynu, a może potrze­bu­jesz płynu do wycie­ra­czek? Sprawdź w skle­pie przy sta­cji łado­wa­nia. Poza prze­ką­skami znaj­dziesz tam wiele pro­duk­tów przy­dat­nych na tra­sie. Wycie­raczki? Wosk? Jeżeli nie masz pew­no­ści co wybrać, poproś o pomoc per­so­nel sklepu, który z pewnością Ci pomoże.

III. Rozpro­stuj nogi

Dłu­gie sie­dze­nie za kie­row­nicą warto zrów­no­wa­żyć z aktyw­no­ścią fizyczną. Nie musisz od razu robić przy­sia­dów, ale spa­cer wokół sta­cji na pewno nie zaszko­dzi. Twoje nogi i krę­go­słup Ci za to podzię­kują! Nic nie stoi na prze­szko­dzie, żebyś zro­bił też kilka innych ćwi­czeń. Pamię­taj tylko, aby nie prze­szka­dzać innym użyt­kow­ni­kom Stacji!

IV. Sprawdź stan samo­chodu

Krótka prze­rwa na łado­wa­nie to dobry moment, żeby spraw­dzić ogólny stan pojazdu. Kie­run­kow­skazy? Koła? Wycie­raczki? Kilka chwil i możesz spo­koj­nie wra­cać na trasę.

V. Utnij sobie krótką drzemkę

Co jesz­cze ide­al­nie pasuje do 30 minu­to­wej prze­rwy? Krótka drzemka! Chwila snu pozwoli odpo­cząć oczom i pomoże zacho­wać Ci kon­cen­tra­cję pod­czas jazdy. Pamię­taj tylko, żeby przed kon­ty­nu­owa­niem podróży dobrze się roz­bu­dzić! Możesz np. wyjść z samo­chodu i tro­chę się poru­szać. Kilka wyma­chów rękami, krótki spa­cer i może kawa? A potem w drogę!

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI

Kontakt

Dla mediów

media@grupalotos.pl

Znajdź nas na Facebooku

Projekt LEM - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Cel projektu: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu poprzez budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.