Co to jest TEN-T i co Niebieski Szlak ma wspólnego z korytarzem?

W kontekście Niebieskiego Szlaku czasem pada hasło TEN-T, które nie musi być wszystkim znane. W krótkim tekście wyjaśniamy Wam o co chodzi i jaki ma to związek z podróżą samochodem elektrycznym pomiędzy Warszawą, a Trójmiastem.

Trans-Euro­pean Networks (Trans­port) 

Trans­eu­ro­pej­ska Sieć Trans­portowa to narzędzie, które służy koor­dy­na­cji inwe­sty­cji infra­struk­tu­ral­nych w Euro­pie. Istot­nym ele­men­tem TEN-T jest tzw. sieć bazowa, na któ­rej mają kon­cen­tro­wać się dzia­ła­nia unijne. Cho­dzi o to, aby uspraw­nić trans­port poprzez uzu­peł­nienie bra­ku­jących ogniw, two­rzenie połą­cze­ń mul­ti­mo­dalnych i nie tylko. Ogó­łem, by sieć kompleksowa zapewniała dostępność i łączność dla wszyst­kich regio­nów Unii.

W skład sieci wcho­dzą trasy lot­ni­cze, kole­jowe, mor­skie i rzeczne oraz naj­waż­niej­sze z per­spek­tywy kie­rowcy – drogi lądowe. Poza tym kon­cep­cja kła­dzie duży nacisk na tzw. inte­li­gentne sys­temy trans­portowe, któ­rych wdra­ża­nie przy­czy­nia się m.in. do poprawy bez­pie­czeń­stwa i zmniej­sze­nia zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska. Jed­nym z prio­ry­te­tów jest „propagowanie sto­so­wa­nia alter­na­tyw­nych – w szcze­gól­no­ści bez­e­mi­syj­nych lub nisko­emi­syj­nych – źró­deł ener­gii i ukła­dów napę­do­wych”.

Kory­ta­rze sieci bazo­wej TEN-T

W sieci, która ma oczy­wi­ście łączyć wszyst­kie regiony Unii, wyzna­czono tzw. kory­ta­rze. Sta­no­wią one główne szlaki trans­portowe. Zapla­no­wano je tak, by łączyły pół­noc z połud­niem i wschód z zacho­dem.

  1. Morze Bał­tyc­kie – Morze Adria­tyc­kie
  2. Morze Pół­nocne – Morze Bał­tyc­kie
  3. Morze Śró­dziemne
  4. Wschód / wschod­nia część regionu Morza Śró­dziemnego
  5. Skan­dy­na­wia – Morze Śró­dziemne
  6. Ren – Alpy
  7. Atlan­tyk
  8. Morze Pół­nocne – Morze Śró­dziemne
  9. Ren – Dunaj

Dwa z nich prze­biegają przez Pol­skę. Pierw­szy z nich to Kory­tarz Morze Pół­nocne – Bał­tyk, który łączy m.in. Hel­sinki, Rygę, Wilno, War­szawę, Ber­lin i Amster­dam. Drugi to Kory­tarz Bał­tyk – Adria­tyk, łączący m.in. Pol­skę, Cze­chy i Sło­wa­cję z Wło­chami.

Nie­bie­ski Szlak

Odcinek korytarza łączący Trójmiasto i Warszawę ma w rzeczywistości kształt przypominający trochę literę L i obejmuje autostrady A1 i A2. To właśnie tędy biegnie Niebieski szlak, którym możecie podróżować nie martwiąc się o dostęp do stacji ładowania pojazdów, które są roz­miesz­czone mniej wię­cej w odle­gło­ści 150 km. Jego prze­bieg zwią­zany jest wła­śnie z kory­ta­rzem TEN-T, obej­mu­ją­cym trasy A1 i A2! Kto wie, może nie­długo doje­dziemy nim do naszych połu­dnio­wych sąsia­dów? Tymcza­sem warto wybrać się nad morze albo do sto­licy!

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”

Czas trwania:11.2017 – 12.2020

Wartość projektu: €800,953

Kwota dofinansowania: maks. €400,477

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

 

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI

Kontakt

Dla mediów

biuro@lotospaliwa.pl

Znajdź nas na Facebooku

Projekt LEM - pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Cel projektu: Promocja zrównoważonego rozwoju transportu poprzez budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T

Beneficjent: LOTOS Paliwa Sp. z o.o.